Conference

Article
สถานภาพการผลิตและการตลาดของส้มโอเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (ISBN: 9786162780660)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-