Conference

The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35)
ชาติ
15 - 17 ตุลาคม 2009
ชลบุรี ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย แหล่งทุน :สกว,1 มิ.ย. 2011 - 1 มิ.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013