Conference

Article
การประยุกต์ใช้น้ำเหลือทิ้งที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์
Conference
การประชุมวืชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
26 - 27 กรกฎาคม 2012
Location
บางซื้อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-