Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ISBN: 9786162780110)
ชาติ
9 - 11 พฤษภาคม 2012
อุดรธานี ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :04811499 โครงงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม,1 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2012