Conference

Article
การคาดการณ์ถึงพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดด้วยโครงข่ายเบย์
Conference
The 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC)
Class
นานาชาติ
Date
18 - 19 ตุลาคม 2012
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในซอฟต์แวร์ด้วยโครงข่ายเบย์และการโปรแกรมเชิงลักษณะ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418476 ชื่อวิชา Software Testing & Verification,18 ก.พ. 2013 - 22 ก.พ. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418476 ชื่อวิชา Software Testing & Verification,1 ธ.ค. 2014 - 4 ธ.ค. 2014