Conference

Article
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของอุณหภูมิแม่พิมพืและเวลาคงรูปยางในการบวนการบวนการฉีดขึ้นรูปท่องยางดูดอากาศที่ใช้ในรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรกรรม
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
Class
ชาติ
Date
5 - 12 ตุลาคม 2012
Location
เมือง เชียงราย ประเทศไทย
DOI
*
Related Link
-