Conference

Article
ผลของการใช้กรดซัลฟิวริก น้ำร้อน และความเย็นต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ (Ipomoea alba L.)
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
26 - 27 กรกฎาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-