Conference

Article
ผลของซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและสมบัติเคมีของดินบางประการในการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
7 ธันวาคม 2012
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-