Conference

Article
ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี้เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
7 ธันวาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-