Conference

Article
การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์สาหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมีกรอบเวลากรณีมีรถขนส่งหลายขนาดและแบ่งแยกส่งสินค้าได้
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2555
Class
ชาติ
Date
17 - 19 ตุลาคม 2012
Location
ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-