Conference

การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2551 สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย "ภูมิปัญญา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเองและความพอเพียง" (ISBN: 9789749939789)
นานาชาติ
23 - 25 พฤษภาคม 2008
พิษณุโลก ประเทศไทย
-