Conference

Article
เรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม 4 จังหวัดภาคใต้: ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9745376396)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr/handle/003/18010