Conference

The International Conference on Education Research (ICER) 2011
นานาชาติ
9 - 10 กันยายน 2011
ขอนแก่น ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์บริบทและศักยภาพของภาควิชาครุศึกษาและโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์และัพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,3 ม.ค. 2011 - 30 เม.ย. 2012