Conference

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 13
ชาติ
4 - 5 เมษายน 2012
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็ก

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :นำเครื่องนวดที่พัฒนาขึ้นไปใช้นวดทานตะวันในงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ทานตะวัน ,12 ธ.ค. 2011 - 30 ม.ค. 2012