Conference

Article
การพัฒนาตำรับขนมอาลัวลดพลังงานโดยใช้สารทดแทนความหวาน
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
Class
ชาติ
Date
30 - 31 สิงหาคม 2012
Location
หนองคาย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-