Conference

Article
การสร้างเครื่อง LED Based Near Infrared (NIR) Spectrometer สำหรับวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของแผ่นยางดิบ
Conference
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
23 - 24 สิงหาคม 2012
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-