Conference

Article
สภาพการปลูกข้าวของเกษตรกร ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 6 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Class
ชาติ
Date
26 - 27 กรกฎาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-