Conference

2012 2nd Journal Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (JCBBB 2012 2nd)
นานาชาติ
29 - 30 มิถุนายน 2012
Jeju Island สาธารณรัฐเกาหลี
-