Conference

Article
การใช้พาโคลบิวทราโซลเพื่อชะลอพัฒนาการช่อดอกกล้วยไม้หวาย
Conference
การประชุมวิชาการฯ พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
26 - 27 กรกฎาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-