Conference

Article
A MRF-BASED APPROACH FOR A MULTISENSOR LAND COVER MAPPING OF MIS-RESGISTERED IMAGES
Conference
IGARSS 2012, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (ISBN: 9781467311588)
Class
นานาชาติ
Date
22 - 27 กรกฎาคม 2012
Location
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงภาพถ่ายระยะไกล และการสร้างแผนที่จำแนกชนิดจากภาพที่มีเมฆปกคลุม ด้วยการรวมภาพจากหลายรูปแบบและเวลา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงภาพถ่ายระยะไกล และการสร้างแผนที่จำแนกชนิดจากภาพที่มีเมฆปกคลุม ด้วยการรวมภาพจากหลายรูปแบบแ แหล่งทุน :สกว,23 ก.ค. 2012 - 13 พ.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205549 ชื่อวิชา Remote Sensing & Interpretation,4 มิ.ย. 2012 - 8 ต.ค. 2012