Conference

การประชุมวิชาการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชาติ
28 มิถุนายน 2012
สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
-