Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17
ชาติ
10 พฤษภาคม 2012
อุดรธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เขื่อนแตก เรื่องจริง หรือมายาคติ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,25 ม.ค. 2012 - 25 ม.ค. 2012