Conference

Article
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกวัสดุก่อสร้าง
Conference
Third International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC–III)
Class
นานาชาติ
Date
4 - 6 กรกฎาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-