Conference

Article
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2554
Conference
การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012
Location
ไทย นครปฐม ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานหลักสูตรพิเศษ ปีการศึกษา 2555,1 พ.ย. 2012 - 9 พ.ย. 2012