Conference

Article
ผลของปัจจัยด้านอายุและการให้เลือดต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาของแกะ
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522920)
Class
ชาติ
Date
2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของอายุและการเสริมธาตุเหล็กหลังจากการเจาะเลือดปริมาณมากต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาที่ระยะเวลาแตกต่างกันของแกะ

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ การใช้ประโยชน์ :นำเลือดแกะไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิด blood agar ,3 พ.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2013