Conference

การประชุมทางวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (ISBN: 9789747870251)
ชาติ
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012
ไทย เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายพิเศษ การนิสิตหลักสูตรการผลิตพืชไร่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ภาคค่ำ เรื่อง อารักขาพืช; วัชพืช,23 มี.ค. 2012 - 23 มี.ค. 2012