Conference

การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35
ชาติ
24 - 27 พฤษภาคม 2011
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายพิเศษ หลักสูตรการผลิตพืชไร่ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา 2554 ภาคค่ำ เรื่อง การอารักพืช; วัชพืช,23 มี.ค. 2012 - 23 มี.ค. 2012