Conference

Article
การกระตุ้นความต้านทานต่อโรคใบจุดของเชื้อรา Alternaria brassicicola ในผักตระกูลกะหล่ำ
Conference
การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มิถุนายน 2011
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-