Conference

Article
ผลของการบริโภคปลาต่อระ ดับไขมันในเลือดของประชาชนในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ตุลาคม 2011
Location
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-