Conference

Article
ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อเวลาการทำแห้ง และคุณภาพของข่าแห้ง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
21 - 22 กรกฎาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-