Conference

Article
ความสามารถในการเก็บรักษาและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีผลมาจากสภาพการเก็บรักษา
Conference
การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 35
Class
ชาติ
Date
24 - 27 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-