Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และประสาทสัมผัสระหว่างการหมักข้าวหมากจากข้าวเหนียวดำ
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522937)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-