Conference

Article
ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของยอด ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรูปโครงสร้าง และจำนวนช่อดอกขององุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon
Conference
การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-