Conference

Article
การประยุกต์ใช้สารฆ่าเชื้อกลุ่มออกซิไดส์ซิ่งเพื่อลดการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักสด
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-