Conference

Article
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522104)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-