Conference

Article
การประมาณพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบไม่เป็นเชิงเส้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์
Conference
การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
18 - 22 พฤษภาคม 2011
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นฟัซซี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,17 มี.ค. 2011 - 17 มี.ค. 2011