Conference

Article
โรคผลเน่าของทุเรียน การดื้อต่อสารเคมีของเชื้อ และการควบคุม
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (ISBN: 9789747870251)
Class
ชาติ
Date
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-