Conference

Article
การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวบนผลส้มโดยใช้เชื้อยีสต์ปฏิปักษ์และสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มิถุนายน 2011
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)