Conference

Plant and Animal Genome 2012
นานาชาติ
13 - 18 มกราคม 2012
ชลบุรี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การจัดการเชื้อพันธุกรรมวงศ์แตง: การศึกษาความสัมพันธ์ของแตงกวาโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416457 ชื่อวิชา Genome & DNA Markers,16 ม.ค. 2017 - 13 พ.ค. 2017
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ :เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลาย ทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช ,22 มิ.ย. 2016 - 22 มิ.ย. 2016