Conference

Article
สารเคลือบผิวไคโตซานต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
21 - 22 กรกฎาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
0000000000000
Related Link
-