Conference

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554
ชาติ
27 - 29 มกราคม 2011
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดหลังนาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,19 ธ.ค. 2011 - 15 เม.ย. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ วิธีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาและ การพัฒนาทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,1 ต.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2011