Conference

Article
การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อสำหรับการทำปุ๋ยหมัก
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2011
Location
อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-