Conference

Article
ผลของสายพันธุ์เชื้อราและระยะเวลาในการหมักถั่วเหลืองงอกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ GABA ในผลิตภัณฑ์แป้งถั่วเหลืองงอก
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554"
Class
ชาติ
Date
6 - 7 กรกฎาคม 2011
Location
บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-