Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความหนืดของกัมสำรองและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์แพตตี้หมูขึ้นรูป
Conference
การประชุมนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 21
Class
ชาติ
Date
26 พฤษภาคม - 7 ตุลาคม 2011
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-