Conference

Article
การผลิตสารเสริมชีวนะและเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง โดยใช้มันสำปะหลังเส้นเป็นวัตถุดิบ
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2011
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-