Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ชาติ
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-