Conference

Article
การประยุกต์การปลูกข้าวด้วยเครื่องโรยเมล็ดแบบสายพาน
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"
Class
ชาติ
Date
15 ธันวาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-