Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522944)
ชาติ
2 กุมภาพันธ์ 2012
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01110441 ชื่อวิชา Marketing Business Economics,12 มิ.ย. 2012 - 18 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสูญเสียรายได้ของแรงงานจากการสูบบุหรี่ แหล่งทุน :ภาควิชาเศรษฐศาสตร์,14 ก.พ. 2012 - 31 ต.ค. 2012