Conference

Article
อิทธิพลของตำแหน่งใบบนต้นต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของใบตองตานี
Conference
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มิถุนายน 2011
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-