Conference

การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ชาติ
23 - 24 มิถุนายน 2011
ชลบุรี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระเทียมผง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005452 ชื่อวิชา Drying & Storage Tech. for Agri. Commodities,5 ม.ค. 2012 - 29 ก.พ. 2012